Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт


Иргэний нийгмийн байгууллагуудын МОНИТОРИНГ

Аймаг, нийслэлийн засаг даргын тамгын газруудын цахим хуудас бусад мэдээллийн самбараар нийт ил тод болгосон мэдээллийн тоо

0

5 сая төгрөгнөөс дээш үнэтэй худалдан авалт

0

Цалингаас бусад 5 сая төгрөгнөөс дээш орлого зарлагын гүйлгээ

0

Цалингаас бусад 5 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ тус бүрт холбогдох шийдвэрийн эх хуулбар

0

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

0

Тухайн жилийн төсөв

0

Тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

0

Тухайн аймагт ил тод болгосон нийт мэдээллийн тоо